Preuzmite

NARUČITELJ d.o.o. s poslovnim sjedištem u Zagrebu, Ilica 1, OIB: 12312312312, kojeg zastupa gosp. Ivan Ivić, direktor društva (dalje u tekstu: „Naručitelj”)

i

IZVOĐAČ d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 2, OIB: 32132132112, koje zastupa g. Marko Marković, direktor društva (dalje u tekstu: „Izvođač“)

sklopili su dana 2. siječnja 2014. godine u Zagrebu slijedeći:

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI USLUGA

I/ PREDMET UGOVORA

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Naručitelj proveo, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 190/11, 83/13 i 143/13), otvoreni postupak javne nabave evidencijskog broja nabave E-MV-01/12, po uspješnom okončanju kojeg su postupka javne nabave ugovorne strane pristupile sklapanju ovog Ugovora.

(2) Sukladno odredbi prethodnog stavka ovog članka, ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se Izvođač potpisom ovog Ugovora obvezuje izraditi i dostaviti Naručitelju projektnu dokumentaciju – XY, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 2 (dalje u tekstu: „Projektna dokumentacija“), sve na način i u rokovima opisanim daljnjim odredbama ovog Ugovora.

II/ UGOVORENA CIJENA

Članak 2.

(1) Naručitelj se potpisom ovog Ugovora obvezuje da će za izradu cjelokupne Projektne dokumentacije detaljno opisane člankom 1. ovog Ugovora isplatiti Izvođaču neto iznos od 60.000,00 HRK (slovima: šezdeset tisuća kuna), uvećan za pripadajući iznos zakonom propisane stope PDV-a (dalje u tekstu: „Ugovorena cijena“).

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Ugovorena cijena iz prethodnog stavka ovog članka nepromjenjiva, te stoga ista neće biti modificirana ako se u bilo koje vrijeme nakon sklapanja ovog Ugovora, a za vrijeme njegova trajanja, povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena.

(3) Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju kako Izvođač neće biti ovlašten potraživati od Naručitelja naknadu bilo kojih i svih eventualnih troškova koji bi mu mogli nastati prilikom ispunjenja obveza preuzetih ovim Ugovorom, obzirom da je mogućnost nastanka tih troškova i njihov eventualni iznos Izvođač uzeo u obzir prilikom izrade svoje ponude u otvorenom postupku javne nabave evidencijskog broja nabave E-MV-01/12, a temeljem koje su ponude ugovorne strane pristupile sklapanju ovog Ugovora.

Članak 3.

(1) Ugovorena cijena opisana člankom 2. stavkom 1. ovog Ugovora bit će u cijelosti podmirena Izvođaču temeljem ispostavljenog računa, nakon što Izvođač, na način i u rokovima opisanim daljnjim odredbama ovog Ugovora, izradi i dostavi Naručitelju cjelokupnu Projektnu dokumentaciju opisanu člankom 1. ovog Ugovora.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Naručitelj biti obvezan izvršiti plaćanje prema Izvođaču, sukladno odredbama prethodnog stavka ovog članka, najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana primitka odnosnog računa Izvođača.

III/ ROKOVI

Članak 4.

(1) Izvođač se potpisom ovog Ugovora obvezuje započeti s izradom Projektne dokumentacije odmah po njegovu potpisivanju, te izraditi i dostaviti idejni projekt opisan člankom 1. ovog Ugovora Naručitelju najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, glavni projekt najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dobivanja lokacijske dozvole, te izvedbeni projekt sa svim potrebnim detaljima i troškovnikom svih radova najkasnije u roku od 15 (slovima:petnaest) radnih dana od dana dobivanja potvrde na glavni projekt. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je ispunjenje obveza Izvođača u prethodno navedenim rokovima, bitan sastojak ovog Ugovora.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvođač može zatražiti od Naručitelja produženje rokova utvrđenih prethodnim stavkom ovog članka, samo u slučaju više sile, sve na način i pod uvjetima opisanim odredbom članka 7. ovog Ugovora.

(3) Ako Izvođač vlastitom krivnjom ne započne s izradom ugovorene Projektne dokumentacije i/ili ne izradi i ne dostavi Naručitelju cjelokupnu Projektnu dokumentaciju opisanu člankom 1. ovog Ugovora u rokovima opisanim stavkom 1. ovog članka, ugovorne strane suglasno utvrđuju da će on biti obvezan platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od 10 (slovima: deset) promila od ukupno Ugovorene cijene iz članka 2. stavka 1. ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja. Ukoliko stvarno nastala šteta i/ili izmakla dobit Naručitelja u odnosnom slučaju bude iznosila više od ovdje navedene ugovorne kazne, ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će Naručitelj biti ovlašten potraživati od Izvođača i predmetnu razliku.

(4) Ako Izvođač u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ovog Ugovora bude u tolikom zakašnjenju sa započinjanjem ili završavanjem ovdje ugovorenih obveza da je očito da ih neće izvršiti u ovdje ugovorenom roku, Naručitelj će biti ovlašten raskinuti ovaj Ugovor i potraživati od Izvođača naknadu nastale štete.

IV/ OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 5.

(1) Ugovorne strane su suglasne da Izvođač potpisom ovog Ugovora posebice preuzima slijedeće obveze:

• izraditi cjelokupnu Projektnu dokumentaciju opisanu člankom 1. ovog Ugovora u cijelosti u skladu s primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima, pravilima struke, te sukladno uputama Naručitelja; • pravovremeno dostaviti cjelokupnu Projektnu dokumentaciju opisanu člankom 1. ovog Ugovora Naručitelju, u 3 (slovima: tri) tiskana i ovjerena primjerka, te u 1 (slovima: jednom) digitalnom primjerku na CD-u; • pravodobno obavještavati Naručitelja o svim važnijim okolnostima u vezi s izvršavanjem obveza iz ovog Ugovora; • u slučaju prekida u izradi Projektne dokumentacije iz bilo kojeg razloga zaštiti već izrađenu Projektnu dokumentaciju od propadanja poduzimanjem nužnih mjera zaštite; • ostale obveze propisane primjenjivim odredbama Zakona o obveznim odnosima.

(2) Ugovorne strane su suglasne da Izvođač može izradu pojedinih dijelova Projektne dokumentacije opisane člankom 1. ovog Ugovora povjeriti na izvođenje drugim pravnim i/ili fizičkim osobama (podizvođačima), što međutim ni na koji način ne utječe na odgovornost Izvođača za pravodobno i uredno izvršenje njegovih obveza utvrđenih odredbama ovog Ugovora.

(3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Izvođač dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad izradom Projektne dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora.

(4) Prilikom primopredaje Projektne dokumentacije ugovorne će strane sastaviti i međusobno potpisati zapisnik o primopredaji u kojem će između ostalog konstatirati sve i bilo koje eventualne bitne nedostatke predmetne Projektne dokumentacije, koje će Izvođač biti dužan ukloniti o svom trošku, najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana sastavljanja odnosnog zapisnika, a uklanjanje kojih će nedostataka i pravovremenost takovog postupanja ugovorne strane potvrditi sastavljanjem i potpisivanjem novog zapisnika o primopredaji.

V/ OBVEZE NARUČITELJA

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da je sukladno odredbama ovog Ugovora Naručitelj posebice obvezan izvršiti slijedeće radnje:

• pravodobno i uredno provesti sve zakonske i ugovorne radnje kojima kao Naručitelj omogućuje Izvođaču nesmetano ispunjenje obveza propisanih odredbama ovog Ugovora; • platiti Ugovorenu cijenu na način i u roku utvrđenom odredbama ovog Ugovora; • osigurati nadzor nad izradom Projektne dokumentacije.

VI/ RASKID UGOVORA

Članak 7.

Ako bilo koja ugovorna strana povrijedi koju od obveza preuzetu ovim Ugovorom i/ili počini propust bilo koje svoje obveze/radnje, koja se sukladno odredbama ovog Ugovora može razumno smatrati bitnom, druga će ugovorna strana biti ovlaštena odmah raskinuti ovaj Ugovor, a ugovorna strana koja je prouzročila raskid bit će obvezna u potpunosti nadoknaditi drugoj ugovornoj strani sve troškove i/ili štetu prouzročenu navedenom povredom/propustom. Izjava o raskidu dostavlja se suprotnoj ugovornoj strani u pisanom obliku poštom preporučeno, pri čemu će se datumom raskida Ugovora smatrati dan primitka izjave o raskidu.

VII/ ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Na sva ostala pitanja i odnose koji nisu uređeni odredbama ovog Ugovora, u cijelosti će se primjenjivati odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima i drugih primjenjivih podzakonskih propisa.

(2) Bilo koje izmjene i/ili dopune ovog Ugovora bit će obvezujuće za ugovorne strane samo ako su sastavljene u pisanoj formi i potpisane od obje ugovorne strane.

Članak 9.

U slučaju da se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže ništetnom, ili izgubi pravnu snagu, preostale ugovorne odredbe bit će valjane i ostat će na snazi. U takvom slučaju, ništetna ili neprovediva odredba će biti predmet pregovora ugovornih strana, te će ista biti zamijenjena odgovarajućom odredbom, koja izražava namjeru ugovornih strana na način koji je pravno valjan.

Članak 10.

(1) Ugovorne će strane nastojati svaki spor koji proizađe iz ovog Ugovora ili u svezi s ovim Ugovorom, odnosno u svezi njegove interpretacije, nastojati riješiti mirnim putem.

(2) Svi sporovi koji proizađu iz ovog Ugovora, a koji se ne mogu riješiti mirnim putem, uključujući sporove koji se odnose na njegove povrede, raskid ili ništetnost, i bilo koje pravne posljedice, bit će riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Članak 11.

(1) U znak prihvata prava i obveza iz ovog Ugovora, isti potpisuju ovlašteni predstavnici obiju ugovornih strana.

(2) Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (slovima: jedan) primjerak istog.

Naručitelj: Izvođač:

_______________________ _______________________
NARUČITELJ d.o.o. IZVOĐAČ d.o.o.
gosp. Ivan Ivić, direktor društva Marko Marković, direktor društva

Kristina Alija i Darko Graf , Izvor: Verlag Dashöfer

 

Otvoreni postupak javne nabave je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu sukladno javno objavljenom pozivu na nadmetanje.

Od dana objave poziva na nadmetanje javni naručitelj obvezan je dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te navesti gdje se preostala dokumentacija, koju nije moguće u cijelosti ili djelomično staviti na raspolaganje elektroničkim putem, može preuzeti ili zahtijevati, sukladno kojem je zahtjevu naručitelj dužan udovoljiti.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje na način propisan zakonom, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u zakonom propisanim rokovima, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju, a javni naručitelj dužan je dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju javni naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje najkasnije 6 (šest) dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno 4 (četiri) dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni pravodobno na raspolaganje, rokovi za dostavu ponuda odgovarajuće se produžuju tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 (petnaest) dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno 10 (deset) dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

Podaci o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju moraju se evidentirati i čuvati kao tajni do otvaranja ponuda.

Gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje.

Kristina Alija Hrastinski ; dipl.iur. i Darko Graf dipl.iur.

 

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj dana 15. srpnja 2011. godine usvojio novi tekst Zakona o javnoj nabavi koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 90/11 (dalje u tekstu: “ZJN 2011″), te koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2012. godine, izuzev pojedinih njegovih odredbi koje su stupile na snagu tek s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a čijim je stupanjem na snagu u potpunosti prestao važiti raniji tekst Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).

Dana 21. lipnja 2013. godine Hrvatski je sabor na svojoj sjednici usvojio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi, koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 83/13 (dalje u tekstu: “ZJN 83/2013″).

Odredbama ZJN 83/2013 se u tekst osnovnog ZJN 2011 implementiraju dodatni detaljni kriteriji koje javni naručitelji moraju prethodno zadovoljiti prilikom sklapanja ugovora s pravnim osobama čiji su jedini vlasnici, ukoliko se s takvim ugovorima u svezi žele osloboditi obveze primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi, a smisao kojeg je detaljnijeg uređenja sprečavanje zlouporabe navedenog izuzeća, te narušavanje slobode i transparentnosti tržišnog natjecanja.

Nadalje, već je odredbama ZJN 2011 bila propisana obveza da ponuditelj mora u samoj ponudi naznačiti da li dio ugovora daje u podugovor, te ako da, specificirati ga, a kako bi shodno tome naručitelj mogao svakom sudioniku postupka vršiti neposredna plaćanja za dio ugovora koji on izvršava. Obzirom da je smisao navedene odredbe onemogućavanje bilo kakvih zastoja u procesu izvršavanja ugovora uslijed možebitnog nepravovremenog plaćanja, te unatoč činjenici kako je kod zajednice ponuditelja odgovornost članova zajednice solidarna, odredbama ZJN 83/2013 se naprijed navedena obveza uvodi i za zajednicu ponuditelja.

ZJN 2011 je propisao mogućnost sklapanja rezerviranih ugovora, ali s njima u svezi nije bio propisao nikakva posebna ograničenja u pogledu angažmana podizvođača, što je međutim učinjeno odredbama ZJN 83/2013 na način da je istima propisano kako se podizvođačima kao osobama koje inače ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programu rezerviranih ugovora u podugovor može dati najviše 20% vrijednosti rezerviranog ugovora.

Odredbama ZJN 83/2013 se mijenjaju rokovi u kojima gospodarski subjekti mogu od javnog naručitelja zahtijevati pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje na način da to sada mogu učiniti najkasnije tijekom šestog, odnosno, tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, dok su do predmetne izmjene zakona to mogli učiniti najkasnije šest, odnosno, četiri dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a kojom je izmjenom zapravo pojašnjeno kako se svi upiti zaprimljeni tijekom posljednjeg dana propisanog roka imaju smatrati pravodobnima, te je slijedom toga naručitelj na iste obvezan odgovoriti.

Kod obvezatnih razloga za isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave postojeće se odredbe ZJN 2011 odredbama ZJN 83/2013 nadopunjuju na način da se sada zasebno specificiraju kaznena djela iz trenutno važećeg Kaznenog zakona, odnosno, kaznena djela iz ranije važećeg teksta Kaznenog zakona. Naime, obzirom da se neka djela koja su bila propisana ranijim Kaznenim zakonom u novom tekstu Kaznenog zakona uopće ne spominju ili imaju drugačiji naziv, i obrnuto, to je bilo nužno provesti predmetno usklađenje, tim više što je većina u ovom trenutku pravomoćnih osuđujućih presuda donesena temeljem odredbi ranijeg teksta Kaznenog zakona. Nadalje, a obzirom da je odredbama ZJN 2011 bilo propisano kako se nepostojanje naprijed navedene okolnosti dokazuje izvodom iz kaznene evidencije, a u nedostatku istog, izjavom danom pred tijelom strukovne vlasti što je u praksi podrazumijevalo izjavu danu pred javnim bilježnikom, odredbama ZJN 83/2013 se propisuje kako se navedena okolnost dokazuje običnom izjavom koju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika (kako je bilo propisano ranijim Zakonom o javnoj nabavi objavljenim u Narodnim novinama 110/07 i 125/08), odnosno, koju nije potrebno davati pred javnim bilježnikom (kako je bilo propisano odredbama ZJN 2011), a čime se dodatno smanjuju troškovi sudjelovanja u postupcima javne nabave.

Kod alternativnih razloga isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave se pored već postojećih razloga (stečaj, likvidacija itd.) kao možebitni razlog isključenja uvodi i predstečajna nagodba, dok se pak kod alternativnog razloga isključenja ponuditelja koji se odnosi na težak profesionalni propust skraćuje rok počinjenja istog s tri na dvije godine prije početka postupka javne nabave.

Odredbama ZJN 83/2013 se kod tehničke sposobnosti ponuditelja koja se odnosi na popis izvršenih ugovora mijenja rok na koji se isti može odnositi i to na način da naručitelj sada može tražiti popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započet postupak javne nabave i tijekom tri, odnosno, pet godina koje prethode toj godini, a ne više u posljednje tri, odnosno, pet godina, a čime se zapravo navedeni opseg referentnog vremenskog razdoblja produžuje.

Odredbama ZJN 83/2013 se u tekst ZJN 2011 implementira odredba koja propisuje mogućnost da naručitelj može bilo kada tijekom postupka, ako posumnnja u istinitost dostavljenih preslika, zatražiti od naručitelja dostavu odgovarajućih izvornika ili se neposredno s time u svezi obratiti izdavateljima tih isprava u svrhu provjere njihove vjerodostojnosti, odnosno, mogućnost da naručitelj u tijeku pregleda i ocjene ponuda poziva ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima koje su ranije dostavili uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukolniti, odnosno, da pojasne pojedine elemente svoje ponude.

U tekst ZJN 2011 se predmetnim izmjenama i dopunama zakona uvodi nova mogućnost da ponuditelj može, bez obzira na zatraženo jamstvo za ozbiljnost ponude, dostaviti naručitelju novčani polog u traženom iznosu, a što je do sada za pojedine ponuditelje bila ograničavajuća okolnost, osobito ukoliko je kao jamstvo za ozbiljnost ponude bila tražena bankovna garancija.

Odredbama ZJN 83/2013 se propisuje mogućnost da ponuditelj tijekom izvršenja ugovora zahtijeva promjenu podizvođača, preuzimanje izvršenja ugovora koje je prethodno dao u podugovor ili uvođenje jednog ili više novih podizvođača iako u svojoj ponudi nije naveo tu mogućnost pri čemu ukupni udio dijela ugovora koji se daje u podugovor ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora, a čime se zapravo olakšava proces izvršenja ugovora. Također, odredbama ZJN 83/2013 propisano je kako se bitnim izmjenama ugovora neće smatrati slučajevi u kojima je mogućnost izmjena ugovora bila propisana dokumentacijom za nadmetanje, u kojem do promjene ugovorne strane dolazi pravnim sljedništvom, te u kojem ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a iznosi manje od 10% iznosa osnovnog ugovora.

Sukladno odredbama ZJN 83/2013 odluka o odabiru i/ili odluka poništenju se može objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave, iste mogu biti predmetom ispravka, pri čemu ispravak proizvodi pravne učinke od dana od kojeg pravne učinke proizvodi odluka koja se ispravlja, s time da je nedostava odluke o odabiru ijednom sudioniku u postupku zakonom propisani razlog njene automatske ništetnosti.

ZJN 83/2013 uvodi nove iznose novčanih naknada koje su podnositelji žalbe dužni uplatiti u svrhu pokretanja takvog postupka, s time da je sada propisano kako se kao dokaz o uplati iste može priložiti i neovjereni izvod nakon izvršenog plaćanja putem internet bankarstva.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je sukladno odredbama ZJN 83/2013 svoju odluku o zahtjevu za odobrenjem nastavka postupka javne nabave dužna donijeti u roku od pet dana (ranije deset dana), a odluku o žalbi u roku od trideset dana od dana predaje uredne žalbe (ranije od dana kompletiranja spisa).

Završno, odredbama ZJN 83/2013 detaljno se specificiraju rokovi uvođenja elektroničkih dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje koje će nadležna tijela morati sukcesivno početi primjenjivati počevši od 1. siječnja 2014. godine do završno 1. srpnja 2016. godine.

Hrvatski je sabor na svojoj sjednici dana 22. studenog 2013. godine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi, koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 143/13 (dalje u tekstu: ZJN 143/13).

Odredbama ZJN 143/2013 kod sklapanja se ugovora o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu mijenjaju vrijednosni pragovi, pa se tako propisuje kako se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi imaju sklapati ugovori čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 900.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno, 3.500.000,00 kuna za radove, dok se ostali ugovori imaju sklapati sukladno primjenjivom Pravilniku o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Nadalje, odredbama ZJN 143/2013 izmijenjeni su pragovi bagatelne nabave na način da je sada propisano kako se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje za nabavu čija procijenjena vrijednost iznosi do 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno, do 500.000,00 kuna za nabavu radova (ranije do 70.000,00 kuna bez obzira na predmet nabave), s time da je pitanje nabave tih vrijednosti naručitelj obvezan urediti svojim internim aktom.

Odredbama ZJN 83/2013 u tekst osnovnog je ZJN 2011 je kao alternativni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave bila dodana i predstečajna nagodba, no ista je temeljem odredbi ZJN 143/13 ponovno izbrisana iz teksta zakona, što je i smisleno, obzirom da je predstečajna nagodba postupak reprograma financijskih obveza gospodarskog subjekta, a ne postupak koji posljedično dovodi do prestanka postojanja gospodarskog subjekta.

ZJN 143/13 propisuje kako kod ugovora o građenju, ako ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5% od predvidive cijene građenja predviđene osnovnim ugovorom, nije potrebno sklapati nikakav dodatak ugovoru.

Završno, odredbama ZJN 143/13 se ponovno mijenja visina novčanih naknada koje su podnositelji žalbe dužni uplatiti u svrhu pokretanja takvog postupka, te se nadalje propisuje kako se na pitanja zastare primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona, a uslijed koje su odredbe trenutno primjenjivi zastarni rokovi kraći od inicijalno propisanih.

Također, Ustavni je sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donio Odluku koja je bila objavljena u Narodnim novinama broj 13/14, a kojom se Odlukom ukida članak 102. stavak 3. i članak 165. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi kojima je bila propisana zabrana kopiranja, reproduciranja, fotografiranja ili snimanja podataka iz ponuda drugih ponuditelja.

Autorica: Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur. Izvor: Verlag Dashöfer d.o.o.

 

Izuzeća od primjene Zakona

Članak 10.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa javni naručitelj:
1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu ili radove namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju radova od strane država potpisnica ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica. Europsku komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

3. ugovori o uslugama koje javni naručitelj sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon;

5. usluge arbitraže i mirenja;

6. ugovori o radu;

7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se na one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima isključivo javni naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova i za koje on plaća punu naknadu;

8. ugovori koje sklapaju radiotelevizijski subjekti za stjecanje, razvoj, produkciju i koprodukciju programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju;
9. ugovori za termine radiotelevizijskog emitiranja;

10. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji javnom naručitelju služe za stjecanje novca ili kapitala, kao i na usluge Hrvatske narodne banke;

11. ugovori i natječaji čija je glavna svrha da se javnom naručitelju omogući pružanje ili iskorištavanje javne elektroničke komunikacijske mreže, ili pružanje tržištu jedne ili više elektroničkih komunikacijskih usluga;

12. ugovori koje jedan ili više javnih naručitelja sklapaju s pravnom osobom čiji su jedini vlasnici (osnivači i/ili članovi društva), ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:
a) u pravnoj osobi nema izravnog ili neizravnog udjela privatnog kapitala, b) pravna osoba osnovana je u svrhu obavljanja djelatnosti za potrebe vlasnika, c) pravna osoba u prethodne tri godine ostvarila je u prosjeku više od 80% prometa od obavljanja djelatnosti za potrebe vlasnika, a ako za prethodne tri godine ne postoje pokazatelji prometa, zbog datuma osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti pravne osobe, dovoljno je da pravna osoba učini vjerojatnim postizanje takvog prometa, npr. prema poslovnim projekcijama, d) vlasnik nad pravnom osobom obavlja nadzor kao nad svojom ustrojstvenom (poslovnom) jedinicom, a ako je više vlasnika pod uvjetom da oni takav nadzor obavljaju zajedno, e) predmet ugovora odnosi se na obavljanje djelatnosti iz podtočke b) ove točke, f) vlasnik je obvezan osigurati da pravna osoba primjenjuje propise o javnoj nabavi za nabavu robe, radova ili usluga potrebnih za izvršenje ugovora iz ove točke.

(2) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa sektorski naručitelj:
1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu, radove, usluge ili natječaje namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država. Europsku komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

3. ugovori o uslugama koje sektorski naručitelj sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon;
5. usluge arbitraže i mirenja;

6. ugovori o radu;

7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se na one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima isključivo sektorski naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova i za koje on plaća punu naknadu;

8. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji sektorskom naručitelju služe za stjecanje novca ili kapitala;

9. ugovori u svrhu daljnje prodaje, davanja u najam ili zakup trećima, pod uvjetom da sektorskom naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam (zakup) tih predmeta ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti (dati u zakup) pod istim uvjetima kao i sektorski naručitelj;

10. ugovori i natječaji u svrhe koje ne uključuju obavljanje djelatnosti sektorskog naručitelja navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona ili radi obavljanja takvih djelatnosti u trećoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Republike Hrvatske, a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji mreže ili zemljopisnog područja unutar Europske unije;

11. nabava vode koju nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja jednu ili obje djelatnosti iz članka 108. stavka 1. ovoga Zakona;

12. nabava energije ili goriva za proizvodnju energije koju nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz članka 107. stavka 1. i stavka 3. ili iz članka 109. ovoga Zakona;
13. ugovori o koncesiji za javne radove ako se te koncesije daju za obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 2. točaka 9. i 10. ovoga članka sektorski naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti o svim kategorijama robe ili djelatnostima koje smatra izuzetima.

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuju javni i sektorski naručitelji samo u slučajevima propisanim odredbom članka 10. Zakona o javnoj nabavi.

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno, za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

Autori: Kristina Alija Hrastinski ; dipl.iur. i Darko Graf dipl.iur.
Izvor: Verlag Dashőfer d.o.o.

 

Žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:
1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta – kada se radi o fizičkoj osobi – građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta – kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),
2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,
3. naziv i sjedište naručitelja,
4. predmet žalbe,
5. broj objave,
6. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje),
7. dokaze,
8. žalbeni zahtjev,
9. dokaz o plaćanju naknade za pokretanje žalbenog postupka žalbenog postupka na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku osim u slučaju iz članka 169. stavka 6. ovoga Zakona,
10. potpis odnosno potpis i žig ovlaštene osobe, uz navod imena i prezimena odnosno naziva tvrtke i ovlaštene osobe, ispisan i tiskanim slovima.
Ako je je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve gore navedene podatke i dokaze iz članka 159. toga Zakona, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Ukoliko se nedostaci žalbe ne otklone u utvrđenom roku a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

 

Prema članku 141. i 145. Zakona o javnoj nabavi 90/11, 83/13 i 143/13

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, ukoliko žalba nije dostavljena naručitelju na dokaziv način istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, ista će se smatrati nepravodobnom.

 

Nova pravila o javnoj nabavi i koncesijama, jednostavnije i fleksibilnije objašnjena, možete pročitati na stranicama Europske komisije.

 

Saznajte koje su česte greške koje naručitelji čine prilikom raspisivanja nadmetanja:

1. Propisivanje dokaza financijske sposobnosti ne starijeg od 30 dana od dana početka postupka javne nabave. Ovo je suprotno Zakonu o javnoj nabavi, kojim starost dokaza nije propisana.
2. Propisivanje kataloških oznaka bez naznake ‘jednakovrijedan’, čime naručitelj upućuje na proizvod određenog proizvođača i pogoduje određenom gospodarskom subjektu, odnosno postupa suprotno načelu tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije.
3. Propisivanje jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu većem od pet posto procijenjene vrijednosti nabave.
4. Propisivanje dijela dokumentacije na stranom jeziku, što je suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Naime Zakon o javnoj nabavi propisuje da dokumentacija za nadmetanje treba biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
5. Traženje popisa ugovora o isporuci robe kao u predmetu nabave, čime se zahtijeva viša razina tehničke i stručne sposobnosti od minimalne razine propisa navedenim odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi.

 

Vrijednosti europskih pragova od 01. siječnja 2014. godine

Europska komisija donijela je UREDBU KOMISIJE (EU) br. 1336/2013 оd 13. prosinca 2013. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL. BR. L -335 od 14. prosinca 2013.). Uredbom se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Puni tekst Uredbe možete pročitajte ovdje.

Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL. BR. C-366 od 14. prosinca 2013.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedene Uredbe preračunate u kune. Tekst Komunikacije pogledajte ovdje.

 

Donosimo kratki popis najčešćih pogrešaka koje ponuditelji čine prilikom izrade ponuda javne nabave:

-       prekoračenje roka za dostavljanje ponuda

  • u predviđenom roku za dostavu ponude, naručitelj mora zaprimiti ponudu u cijelosti, sa svim njenim sastavnim dijelovima
  • ponuditelj mora uzorke i ostale sastavne dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani, obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom

-       nepridržavanje propisanog oblika ponude, posebice nedostatak potpisa odnosno ovjere

-       nepridržavanje uvjeta propisanih u objavi i dokumentaciji za nadmetanje

-       izmjene ili dopune ponude te odustajanje od ponude izvan dopuštenih rokova

-       nedostatak dijelova ponude ili zatraženih objašnjenja

-       računska pogreška

© 2013 javna-nadmetanja.hr Suffusion theme by Sayontan Sinha