Žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:
1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta – kada se radi o fizičkoj osobi – građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta – kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),
2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,
3. naziv i sjedište naručitelja,
4. predmet žalbe,
5. broj objave,
6. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje),
7. dokaze,
8. žalbeni zahtjev,
9. dokaz o plaćanju naknade za pokretanje žalbenog postupka žalbenog postupka na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku osim u slučaju iz članka 169. stavka 6. ovoga Zakona,
10. potpis odnosno potpis i žig ovlaštene osobe, uz navod imena i prezimena odnosno naziva tvrtke i ovlaštene osobe, ispisan i tiskanim slovima.
Ako je je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve gore navedene podatke i dokaze iz članka 159. toga Zakona, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Ukoliko se nedostaci žalbe ne otklone u utvrđenom roku a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

 

Prema članku 141. i 145. Zakona o javnoj nabavi 90/11, 83/13 i 143/13

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, ukoliko žalba nije dostavljena naručitelju na dokaziv način istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, ista će se smatrati nepravodobnom.

 

Nova pravila o javnoj nabavi i koncesijama, jednostavnije i fleksibilnije objašnjena, možete pročitati na stranicama Europske komisije.

 

Saznajte koje su česte greške koje naručitelji čine prilikom raspisivanja nadmetanja:

1. Propisivanje dokaza financijske sposobnosti ne starijeg od 30 dana od dana početka postupka javne nabave. Ovo je suprotno Zakonu o javnoj nabavi, kojim starost dokaza nije propisana.
2. Propisivanje kataloških oznaka bez naznake ‘jednakovrijedan’, čime naručitelj upućuje na proizvod određenog proizvođača i pogoduje određenom gospodarskom subjektu, odnosno postupa suprotno načelu tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije.
3. Propisivanje jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu većem od pet posto procijenjene vrijednosti nabave.
4. Propisivanje dijela dokumentacije na stranom jeziku, što je suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Naime Zakon o javnoj nabavi propisuje da dokumentacija za nadmetanje treba biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
5. Traženje popisa ugovora o isporuci robe kao u predmetu nabave, čime se zahtijeva viša razina tehničke i stručne sposobnosti od minimalne razine propisa navedenim odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi.

 

Vrijednosti europskih pragova od 01. siječnja 2014. godine

Europska komisija donijela je UREDBU KOMISIJE (EU) br. 1336/2013 оd 13. prosinca 2013. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL. BR. L -335 od 14. prosinca 2013.). Uredbom se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Puni tekst Uredbe možete pročitajte ovdje.

Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL. BR. C-366 od 14. prosinca 2013.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedene Uredbe preračunate u kune. Tekst Komunikacije pogledajte ovdje.

 

Donosimo kratki popis najčešćih pogrešaka koje ponuditelji čine prilikom izrade ponuda javne nabave:

-       prekoračenje roka za dostavljanje ponuda

 • u predviđenom roku za dostavu ponude, naručitelj mora zaprimiti ponudu u cijelosti, sa svim njenim sastavnim dijelovima
 • ponuditelj mora uzorke i ostale sastavne dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani, obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom

-       nepridržavanje propisanog oblika ponude, posebice nedostatak potpisa odnosno ovjere

-       nepridržavanje uvjeta propisanih u objavi i dokumentaciji za nadmetanje

-       izmjene ili dopune ponude te odustajanje od ponude izvan dopuštenih rokova

-       nedostatak dijelova ponude ili zatraženih objašnjenja

-       računska pogreška

 

Ovaj priručnik daje Vam upute kako koristiti informacije o tenderima koje svakodnevno dobivate od servisa www.tenderi.hr, što trebate napraviti i o čemu voditi računa kad pripremate ponudu.

 

Što se nabavlja …

Provjerite naslov tendera, kratki opis i sve točke koje se odnose na predmet nabave, npr. procijenjenu vrijednost nabave, količine poput broja predmeta, m², kg itd.  Te ćete informacije često naći u zaglavlju tendera, ali svakako pogledajte i puni tekst tendera.

Mnoge nabave su podijeljene u lotove kako bi se olakšalo sudjelovanje malih i srednje velikih poduzeća ili specijalističkih tvrtki u procesu javne nabave. Obratite pažnju na frazu “Podjela na LOT-ove” – ukoliko se nabava dijeli na LOT-ove, moguće je da ponudu možete dati samo za određeni LOT.

Ukoliko Vam sam tender ne daje dovoljno podataka, obratite se naručitelju za više detalja. Kontakt podaci (ime osoba, broj telefona, email adresa) se nalaze u gornjem dijelu teksta tendera.
Za tendere velike vijednosti, naručitelj je obvezan javno objaviti svu natječajnu dokumentaciju. Dokumente možete preuzeti pomoću linkova koji se nalaze odmah ispod zaglavlja tendera (pogledajte sliku). U njima možete naći detaljnije informacije o predmetu i uvjetima nabave.

 

… i koja je Vaša šansa da osvojite tender?

Kad ustanovite što se i koliko nabavlja, razmislite je li Vaša tvrtka u mogućnosti dati ponudu koja je bolja (niža) od ponuda konkurentskih firmi.

Prvo pogledajte koji su kriteriji nabave, na koji način će se birati “najbolja ponuda”. Kriterij može biti samo cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda i sl. informacija o tome nalazi se u tekstu tendera ili u dokumentaciji.

Analizirajte kriterije nabave i razmislite o mogućnosti da Vaša ponuda bude najbolja. Što se tiče cijena, pomoći si možete ako pogledate ranije obavijesti o sklopljenim ugovorima za slične tendere i u njima pronađete informaciju o stvarnoj vijednosti nabave.

Izaberite one tendere za koje smatrate da možete biti konkurentni. U slučaju da trenutno nema puno tendera za koje smatrate da možete konkurirati, možete se javiti na tender za koji smatrate da nemate puno šanse – to će Vam pomoći bolje razumjeti proceduru javne nabave, pripremit ćete dokumente koje ćete kasnije ponovo koristiti, a i vidjeti koliko Vam je vremena potrebno za pripremu kompletne ponude.

 

Provjerite sve rokove

Čak i ako rok za dostavu ponuda (nalazi se na vrhu, pogledajte sliku) ukazuje da imate i previše vremena, provjerite sve ostale rokove koji se nalaze u tekstu tendera.

Moguće je npr. da postoji rok za zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje ili je čak u tekstu nadmetanja naveden točan sat do kad se mogu predati ponude. Ako propustite neki od tih rokova, nećete biti u mogućnosti sudjelovati u nadmetanju.

 

Preuzmite natječajnu dokumentaciju

Ako na osnovu gore navedenih uputa smatrate da ima smisla javiti se na određeno nadmetanje, preuzmite natječajnu dokumentaciju. Kako su naručitelji obvezni javno objaviti svaki odgovor na postavljeno pitanje (kao novi priloženi dokument), moguće je da ćete isti tender dobiti nekoliko puta, svaki put s najnovijom listom priloženih dokumenata. Takve ponovno poslane tendere ćete prepoznati po tekstu “OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA” ispisanom ispred naslova. Zapamtite, taj ste tender već primili na sam dan objave, a sada Vam je ponovo poslan radi toga što je naručitelj dodao jedan ili više novih dokumenata. Neki od novih dokumenata mogu imati isti naziv kao stari dokument pa smo stoga na kraju naziva svakog dokumenta dodali datum i vrijeme objave istoga da biste ih mogli razlikovati. “2013-06-07T01-03” znači da je dokument objavljen u Narodnim novinama 07.06.2013 u 01:03 sati (ujutro; sati su napisani u 24-satnom obliku).
U svakom slučaju, preuzmite i dobro proučite dokumentaciju. Ponekad naručitelj traži da uz ponudu priložite potvrdu o preuzimanju dokumentacije. Nakon što preuzmete dokumentaciju, osvježite stranicu i desno od dokumentacije će se pojaviti link s kojeg možete skinuti potvrdu.

 

Kreiranje ponude

Kao prvo, provjerite koji su kriteriji za sudjelovanje u dotičnom nadmetanju. Morat ćete dokazati da zadovoljavate tražene kriterije i, u nekim slučajevima, pripremanje ili nabavljanje tih dokumenata može biti vremenski zahtjevno. Ti se kriteriji obično odnose na financijsko i tehničko stanje Vaše tvrtke i mogu uključivati financijska izvješća, reference, certifikate itd.
Važno: ako niste u mogućnosti nabaviti tražene dokumente, kontaktirajte naručitelja i provjerite da li se traženo može dokazati na neki drugi način. Npr., ako se traži referentna lista, a Vaša tvrtka je relativno nova, provjerite s naručiteljem da li životopisi Vaših zaposlenika koji imaju iskustva u javnoj nabavi mogu biti dovoljni.

Nakon što ustanovite da zadovoljavate kriterije za sudjelovanje, slijedite upute koje se nalaze u natječajnoj dokumentaciji. Kako biste bili sigurni da niste ništa preskočili, slijedite ovu listu:

 • Nemojte printati ponudu na memorandum firme ukoliko se na poleđini memoranduma nalaze Opći uvjeti jer isti mogu biti u suprotnosti sa zahtjevima naručitalja i Vaša će ponuda biti automatski odbijena.
 • Nemojte mijenjati predloške iz natječajne dokumentacije, samo ih popunite s traženim podacima.
 • Dva puta provjerite jeste li ste stavili potpis na sva potrebna mjesta.
 • Jeste li popunili sva polja koja se odnose na cijene?
 • Jeste li priložili sve tražene dokumente?

 

Predaja ponude

Predajte ponudu na vrijeme! Čak i pola minute se može računati kao kašnjenje pa svakako uzmite u obzir gužvu u prometu ili sporu internet vezu ako ponudu dostavljate elektronskim putem.

 

Strateški aspekti prilikom nadmetanja

Kao što ste vjerojatno primijetili, javna nadmetanja su vrlo formalna i zahtjevaju dosta administracije i truda. Ali, javna nadmetanja nude velike mogućnosti za povećanje prihoda! Pitanje je: Koliko vremena i truda treba uložiti prije nego postane isplativo?

Nema pravila, ali ovo su neke naznake:

Nema marketinških troškova/troškova oglašavanja pa je efikasnost često puno veća nego kod klijenata koji nisu obveznici javne nabave.

Uzmite u obzir krivulju učenja: javna nadmetanja su posebna i zahtjevaju poseban tretman. Budite realni, ne možete biti profesionalac nakon drugog nadmetanja na kojem ste sudjelovali. Potrebno je sudjelovati bar na pet nadmetanja kako biste stekli konkretno iskustvo. Samo ako na drugo nadmetanje možete primijeniti ono naučeno na prvom (i tako dalje), imat ćete korist od prethodnih iskustava. Za stjecanje iskustva ne preporuča se da sudjelujete u pet nadmetanja u isto vrijeme.

Iskoristite ranije učinjeno: dok za prvo nadmetanje morate pripremati i nabavljati sve dokumente, za kasnija nadmetanja mnoge od tih dokumenata možete ponovo koristiti. To, naravno, znači znatno smanjenje vremena potrebnog za izradu ponude.

 

Zašto poslati ponudu na javno nadmetanje?

“Javna nabava”, tj. nabava koju obavljaju javne organizacije (kao što su gradovi, županije, ministarstva, sveučilišta, komunalne tvrtke itd.) i/ili koje se vrše javnim sredstvima, nude veliku poslovnu priliku: u Hrvatskoj se troše milijarde kuna na javnu nabavu. Diljem Europe javni ugovori čine 16 % bruto domaćeg proizvoda (GDP).

Tvrtke svih djelatnosti i veličina mogu imati koristi od ugovora preko javne nabave:

 • U 2012, objavljeno je više od 54.000 javnih objava u Hrvatskoj
 • Bilo da zgrada treba biti izgrađena ili samo očišćena, ili hrana mora biti isporučena – javne organizacije nabavljaju gotovo sve
 • “SME friendly nabava” je u porastu: sve češće se nabava dijeli na lotove
 • Porastao je broj objava poziva na uspostavljanje kvalifikacijskog sustava

Iskoristite ovu priliku i proširite svoje poslovanje – mi ćemo Vam pružiti pomoć gdje god je to moguće!

 

Što je tender (javno nadmetanje)?

Tender (javno nadmetanje) je dokument koji specificira potrebu javnog naručitelja za nabavom robe, usluga ili radova. Drugim riječima: javni naručitelj javno objavljuje da ima potrebu za nabavom robe, radova ili usluga s ciljem dobivanja ponuda. Ovisno o proceduri nabave, poziv može biti upućen svakoj tvrtki (ili obrtu) koja čita tender (“otvoreni postupak”), ili limitiranom broju tvrtki (obrta) koji su direktno pozvani ili izabrani između više podnositelja zahtjeva.

Koristeći uslugu na servisu www.tenderi.hr uglavnom ćete dobivati objave vezane uz otvorene postupke što znači da se možete izravno natjecati za osvajanje ugovora.

 

Lokalni, nacionalni i međunarodni tenderi

Ovisno o procijenjenoj vijednosti nabave, tenderi se objavljuju u lokalnim medijima ili na internet stranicama, na platformama za javnu nabavu i javnim glasnicima ili u Supplement of the European Journal.

Sve u svemu, u našoj bazi pronaći ćete nove tendere iz više od 700 izvora samo iz Hrvatske i uz našu dnevnu emailing uslugu (dostavu novoobjavljenih tendera na email) uštedjeti svoje dragocjeno vrijeme.

 

Kriteriji za sudjelovanje i dokumenti

Procedure javne nabave su formalne procedure koje zahtijevaju poštivanje određenih pravila.  Iako te procedure mogu na prvi pogled izgledati teške i komplicirane, one omogućavaju da se proces javne nabave provede što je brže moguće. Nadalje, naručiteljima pružaju mogućnost brze procjene da li neki ponuditelj zadovoljava uvjete ugovaranja. Na taj način naručitelj ne mora poništavati i ponavljati tender više puta.

Potencijalnom ponuditelju zainteresiranom za određeni tender, preporuča se unaprijed pripremiti dokumente koji su najtraženiji od strane naručitelja tako da svu pažnju kasnije može usmjeriti na izradu kvalitetne ponude. Ovo može zvučati formalno, ali je jako bitno – pogledajte nekoliko javnih nadmetanja kako biste vidjeli što se najčešće traži.

 

Izviđanje

Proučite u detalje uvjete ugovaranja za određeni tender. Zatim istražite svoje mogućnosti i provjerite možete li ispuniti sve zahtjeve. Uzmite si dovoljno vremena za ovaj postupak. Budite realni u vlastitoj procjeni i pažljivo izaberite javno nadmetanje na koje se želite javiti.

 

Samo jedna šansa

Izbjegnite formalne pogreške ili izradu nepotpune ponude. Prema Zakonu o javnoj nabavi, ponudu morate predati odjednom. Ispravke ili promjene nisu moguće.  Imate samo jednu šansu.

 

Postavljajte pitanja

Ako Vam je nešto nejasno u natječajnoj dokumentaciji, postavite pitanje javnom naručitelju. Takva pitanja Vam mogu uštedjeti vrijeme. Prema Zakonu o javnoj nabavi, javni naručitelj dužan Vam je javno odgovoriti na svako postavljeno pitanje.

 

Različiti načini za uspjeh

U postupku javne nabave kriteriji nabave su baza za odabir ponude. U većini slučajeva cijena je najvažniji kriterij. Međutim, i cijena i kvaliteta vrlo su bitni.

Ne možete očekivati da ćete osvojiti prvi tender za koji ste se nadmetali. Mnogi ponuditelji odustanu od sudjelovanja u javnoj nabavi nakon početnog neuspjeha. Međutim, ako obratite pažnju na obavijesti o sklopljenim ugovorima, vidjet ćete da je često broj pristiglih ponuda vrlo mali. U takvim slučajevima Vaša dobra ponuda (niža cijena) mogla je biti presudna. Nemojte odustati!

 

Podugovaranje

Provjerite i rezultate nadmetanja. Tvrtke koje su osvojile tendere često traže podizvođače koji će izvršiti dio njihove ugovorne obveze jer ih oni sami ne mogu ispuniti u roku koji je propisan u tenderu.

 

Krivulja učenja

Krivulja učenja u procesu javne nabave jako je strma. Dok prvi tender može izgledati kao ogroman teret s puno iscrpljujućih koraka da bi svi dokumenti bili spremni na vrijeme, već sudjelovanje na drugom nadmetanju će biti puno jednostavnije. S Vašim trećim tenderom već ćete postati profesionalac jer će se mnogi dokumenti iz ranijih slučajeva moći ponovo koristiti.  To je zapravo razlog zašto je vrijedno u prve tendere uložiti puno truda.

 

Sudjelujte!

Dobro pripremljena ponuda predstavlja Vašu tvrtku (obrt) i njene mogućnosti javnom naručitelju. Čak i ako ne osvojite tender, ostat ćete zapamćeni, a naručitelji međusobno komuniciraju. Naručitelj Vam se može kasnije čak direktno obratiti u vezi malog nadmetanja koje ne mora biti objavljeno u javnom glasniku. Sve to vodi do povećanja konkurentnosti Vaše tvrtke (obrta).

 

Testirajte besplatno 7 dana – www.tenderi.hr

© 2013 javna-nadmetanja.hr Suffusion theme by Sayontan Sinha