Otvoreni postupak javne nabave je postupak u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu sukladno javno objavljenom pozivu na nadmetanje.

Od dana objave poziva na nadmetanje javni naručitelj obvezan je dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te navesti gdje se preostala dokumentacija, koju nije moguće u cijelosti ili djelomično staviti na raspolaganje elektroničkim putem, može preuzeti ili zahtijevati, sukladno kojem je zahtjevu naručitelj dužan udovoljiti.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje na način propisan zakonom, ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev odgovorio u zakonom propisanim rokovima, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju, a javni naručitelj dužan je dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju javni naručitelj je obvezan staviti na raspolaganje najkasnije 6 (šest) dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno 4 (četiri) dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni pravodobno na raspolaganje, rokovi za dostavu ponuda odgovarajuće se produžuju tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 (petnaest) dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno 10 (deset) dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

Podaci o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju moraju se evidentirati i čuvati kao tajni do otvaranja ponuda.

Gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje.

Kristina Alija Hrastinski ; dipl.iur. i Darko Graf dipl.iur.

 

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj dana 15. srpnja 2011. godine usvojio novi tekst Zakona o javnoj nabavi koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 90/11 (dalje u tekstu: “ZJN 2011″), te koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2012. godine, izuzev pojedinih njegovih odredbi koje su stupile na snagu tek s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a čijim je stupanjem na snagu u potpunosti prestao važiti raniji tekst Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).

Dana 21. lipnja 2013. godine Hrvatski je sabor na svojoj sjednici usvojio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi, koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 83/13 (dalje u tekstu: “ZJN 83/2013″).

Odredbama ZJN 83/2013 se u tekst osnovnog ZJN 2011 implementiraju dodatni detaljni kriteriji koje javni naručitelji moraju prethodno zadovoljiti prilikom sklapanja ugovora s pravnim osobama čiji su jedini vlasnici, ukoliko se s takvim ugovorima u svezi žele osloboditi obveze primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi, a smisao kojeg je detaljnijeg uređenja sprečavanje zlouporabe navedenog izuzeća, te narušavanje slobode i transparentnosti tržišnog natjecanja.

Nadalje, već je odredbama ZJN 2011 bila propisana obveza da ponuditelj mora u samoj ponudi naznačiti da li dio ugovora daje u podugovor, te ako da, specificirati ga, a kako bi shodno tome naručitelj mogao svakom sudioniku postupka vršiti neposredna plaćanja za dio ugovora koji on izvršava. Obzirom da je smisao navedene odredbe onemogućavanje bilo kakvih zastoja u procesu izvršavanja ugovora uslijed možebitnog nepravovremenog plaćanja, te unatoč činjenici kako je kod zajednice ponuditelja odgovornost članova zajednice solidarna, odredbama ZJN 83/2013 se naprijed navedena obveza uvodi i za zajednicu ponuditelja.

ZJN 2011 je propisao mogućnost sklapanja rezerviranih ugovora, ali s njima u svezi nije bio propisao nikakva posebna ograničenja u pogledu angažmana podizvođača, što je međutim učinjeno odredbama ZJN 83/2013 na način da je istima propisano kako se podizvođačima kao osobama koje inače ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programu rezerviranih ugovora u podugovor može dati najviše 20% vrijednosti rezerviranog ugovora.

Odredbama ZJN 83/2013 se mijenjaju rokovi u kojima gospodarski subjekti mogu od javnog naručitelja zahtijevati pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje na način da to sada mogu učiniti najkasnije tijekom šestog, odnosno, tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, dok su do predmetne izmjene zakona to mogli učiniti najkasnije šest, odnosno, četiri dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a kojom je izmjenom zapravo pojašnjeno kako se svi upiti zaprimljeni tijekom posljednjeg dana propisanog roka imaju smatrati pravodobnima, te je slijedom toga naručitelj na iste obvezan odgovoriti.

Kod obvezatnih razloga za isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave postojeće se odredbe ZJN 2011 odredbama ZJN 83/2013 nadopunjuju na način da se sada zasebno specificiraju kaznena djela iz trenutno važećeg Kaznenog zakona, odnosno, kaznena djela iz ranije važećeg teksta Kaznenog zakona. Naime, obzirom da se neka djela koja su bila propisana ranijim Kaznenim zakonom u novom tekstu Kaznenog zakona uopće ne spominju ili imaju drugačiji naziv, i obrnuto, to je bilo nužno provesti predmetno usklađenje, tim više što je većina u ovom trenutku pravomoćnih osuđujućih presuda donesena temeljem odredbi ranijeg teksta Kaznenog zakona. Nadalje, a obzirom da je odredbama ZJN 2011 bilo propisano kako se nepostojanje naprijed navedene okolnosti dokazuje izvodom iz kaznene evidencije, a u nedostatku istog, izjavom danom pred tijelom strukovne vlasti što je u praksi podrazumijevalo izjavu danu pred javnim bilježnikom, odredbama ZJN 83/2013 se propisuje kako se navedena okolnost dokazuje običnom izjavom koju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika (kako je bilo propisano ranijim Zakonom o javnoj nabavi objavljenim u Narodnim novinama 110/07 i 125/08), odnosno, koju nije potrebno davati pred javnim bilježnikom (kako je bilo propisano odredbama ZJN 2011), a čime se dodatno smanjuju troškovi sudjelovanja u postupcima javne nabave.

Kod alternativnih razloga isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave se pored već postojećih razloga (stečaj, likvidacija itd.) kao možebitni razlog isključenja uvodi i predstečajna nagodba, dok se pak kod alternativnog razloga isključenja ponuditelja koji se odnosi na težak profesionalni propust skraćuje rok počinjenja istog s tri na dvije godine prije početka postupka javne nabave.

Odredbama ZJN 83/2013 se kod tehničke sposobnosti ponuditelja koja se odnosi na popis izvršenih ugovora mijenja rok na koji se isti može odnositi i to na način da naručitelj sada može tražiti popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započet postupak javne nabave i tijekom tri, odnosno, pet godina koje prethode toj godini, a ne više u posljednje tri, odnosno, pet godina, a čime se zapravo navedeni opseg referentnog vremenskog razdoblja produžuje.

Odredbama ZJN 83/2013 se u tekst ZJN 2011 implementira odredba koja propisuje mogućnost da naručitelj može bilo kada tijekom postupka, ako posumnnja u istinitost dostavljenih preslika, zatražiti od naručitelja dostavu odgovarajućih izvornika ili se neposredno s time u svezi obratiti izdavateljima tih isprava u svrhu provjere njihove vjerodostojnosti, odnosno, mogućnost da naručitelj u tijeku pregleda i ocjene ponuda poziva ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima koje su ranije dostavili uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukolniti, odnosno, da pojasne pojedine elemente svoje ponude.

U tekst ZJN 2011 se predmetnim izmjenama i dopunama zakona uvodi nova mogućnost da ponuditelj može, bez obzira na zatraženo jamstvo za ozbiljnost ponude, dostaviti naručitelju novčani polog u traženom iznosu, a što je do sada za pojedine ponuditelje bila ograničavajuća okolnost, osobito ukoliko je kao jamstvo za ozbiljnost ponude bila tražena bankovna garancija.

Odredbama ZJN 83/2013 se propisuje mogućnost da ponuditelj tijekom izvršenja ugovora zahtijeva promjenu podizvođača, preuzimanje izvršenja ugovora koje je prethodno dao u podugovor ili uvođenje jednog ili više novih podizvođača iako u svojoj ponudi nije naveo tu mogućnost pri čemu ukupni udio dijela ugovora koji se daje u podugovor ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora, a čime se zapravo olakšava proces izvršenja ugovora. Također, odredbama ZJN 83/2013 propisano je kako se bitnim izmjenama ugovora neće smatrati slučajevi u kojima je mogućnost izmjena ugovora bila propisana dokumentacijom za nadmetanje, u kojem do promjene ugovorne strane dolazi pravnim sljedništvom, te u kojem ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a iznosi manje od 10% iznosa osnovnog ugovora.

Sukladno odredbama ZJN 83/2013 odluka o odabiru i/ili odluka poništenju se može objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave, iste mogu biti predmetom ispravka, pri čemu ispravak proizvodi pravne učinke od dana od kojeg pravne učinke proizvodi odluka koja se ispravlja, s time da je nedostava odluke o odabiru ijednom sudioniku u postupku zakonom propisani razlog njene automatske ništetnosti.

ZJN 83/2013 uvodi nove iznose novčanih naknada koje su podnositelji žalbe dužni uplatiti u svrhu pokretanja takvog postupka, s time da je sada propisano kako se kao dokaz o uplati iste može priložiti i neovjereni izvod nakon izvršenog plaćanja putem internet bankarstva.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je sukladno odredbama ZJN 83/2013 svoju odluku o zahtjevu za odobrenjem nastavka postupka javne nabave dužna donijeti u roku od pet dana (ranije deset dana), a odluku o žalbi u roku od trideset dana od dana predaje uredne žalbe (ranije od dana kompletiranja spisa).

Završno, odredbama ZJN 83/2013 detaljno se specificiraju rokovi uvođenja elektroničkih dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje koje će nadležna tijela morati sukcesivno početi primjenjivati počevši od 1. siječnja 2014. godine do završno 1. srpnja 2016. godine.

Hrvatski je sabor na svojoj sjednici dana 22. studenog 2013. godine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi, koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 143/13 (dalje u tekstu: ZJN 143/13).

Odredbama ZJN 143/2013 kod sklapanja se ugovora o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu mijenjaju vrijednosni pragovi, pa se tako propisuje kako se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi imaju sklapati ugovori čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 900.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno, 3.500.000,00 kuna za radove, dok se ostali ugovori imaju sklapati sukladno primjenjivom Pravilniku o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Nadalje, odredbama ZJN 143/2013 izmijenjeni su pragovi bagatelne nabave na način da je sada propisano kako se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje za nabavu čija procijenjena vrijednost iznosi do 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno, do 500.000,00 kuna za nabavu radova (ranije do 70.000,00 kuna bez obzira na predmet nabave), s time da je pitanje nabave tih vrijednosti naručitelj obvezan urediti svojim internim aktom.

Odredbama ZJN 83/2013 u tekst osnovnog je ZJN 2011 je kao alternativni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave bila dodana i predstečajna nagodba, no ista je temeljem odredbi ZJN 143/13 ponovno izbrisana iz teksta zakona, što je i smisleno, obzirom da je predstečajna nagodba postupak reprograma financijskih obveza gospodarskog subjekta, a ne postupak koji posljedično dovodi do prestanka postojanja gospodarskog subjekta.

ZJN 143/13 propisuje kako kod ugovora o građenju, ako ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5% od predvidive cijene građenja predviđene osnovnim ugovorom, nije potrebno sklapati nikakav dodatak ugovoru.

Završno, odredbama ZJN 143/13 se ponovno mijenja visina novčanih naknada koje su podnositelji žalbe dužni uplatiti u svrhu pokretanja takvog postupka, te se nadalje propisuje kako se na pitanja zastare primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona, a uslijed koje su odredbe trenutno primjenjivi zastarni rokovi kraći od inicijalno propisanih.

Također, Ustavni je sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donio Odluku koja je bila objavljena u Narodnim novinama broj 13/14, a kojom se Odlukom ukida članak 102. stavak 3. i članak 165. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi kojima je bila propisana zabrana kopiranja, reproduciranja, fotografiranja ili snimanja podataka iz ponuda drugih ponuditelja.

Autorica: Kristina Alija Hrastinski, dipl.iur. Izvor: Verlag Dashöfer d.o.o.

 

Izuzeća od primjene Zakona

Članak 10.

(1) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa javni naručitelj:
1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu ili radove namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju radova od strane država potpisnica ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica. Europsku komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

3. ugovori o uslugama koje javni naručitelj sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon;

5. usluge arbitraže i mirenja;

6. ugovori o radu;

7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se na one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima isključivo javni naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova i za koje on plaća punu naknadu;

8. ugovori koje sklapaju radiotelevizijski subjekti za stjecanje, razvoj, produkciju i koprodukciju programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju;
9. ugovori za termine radiotelevizijskog emitiranja;

10. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji javnom naručitelju služe za stjecanje novca ili kapitala, kao i na usluge Hrvatske narodne banke;

11. ugovori i natječaji čija je glavna svrha da se javnom naručitelju omogući pružanje ili iskorištavanje javne elektroničke komunikacijske mreže, ili pružanje tržištu jedne ili više elektroničkih komunikacijskih usluga;

12. ugovori koje jedan ili više javnih naručitelja sklapaju s pravnom osobom čiji su jedini vlasnici (osnivači i/ili članovi društva), ako su kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:
a) u pravnoj osobi nema izravnog ili neizravnog udjela privatnog kapitala, b) pravna osoba osnovana je u svrhu obavljanja djelatnosti za potrebe vlasnika, c) pravna osoba u prethodne tri godine ostvarila je u prosjeku više od 80% prometa od obavljanja djelatnosti za potrebe vlasnika, a ako za prethodne tri godine ne postoje pokazatelji prometa, zbog datuma osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti pravne osobe, dovoljno je da pravna osoba učini vjerojatnim postizanje takvog prometa, npr. prema poslovnim projekcijama, d) vlasnik nad pravnom osobom obavlja nadzor kao nad svojom ustrojstvenom (poslovnom) jedinicom, a ako je više vlasnika pod uvjetom da oni takav nadzor obavljaju zajedno, e) predmet ugovora odnosi se na obavljanje djelatnosti iz podtočke b) ove točke, f) vlasnik je obvezan osigurati da pravna osoba primjenjuje propise o javnoj nabavi za nabavu robe, radova ili usluga potrebnih za izvršenje ugovora iz ove točke.

(2) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na sljedeće ugovore koje sklapa sektorski naručitelj:
1. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

2. ugovori i natječaji na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu, radove, usluge ili natječaje namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država. Europsku komisiju obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

3. ugovori o uslugama koje sektorski naručitelj sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije;

4. ugovori o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, u bilo kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon;
5. usluge arbitraže i mirenja;

6. ugovori o radu;

7. usluge istraživanja i razvoja. Ovaj Zakon primjenjuje se na one usluge istraživanja i razvoja od kojih korist ima isključivo sektorski naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova i za koje on plaća punu naknadu;

8. financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji sektorskom naručitelju služe za stjecanje novca ili kapitala;

9. ugovori u svrhu daljnje prodaje, davanja u najam ili zakup trećima, pod uvjetom da sektorskom naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam (zakup) tih predmeta ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti (dati u zakup) pod istim uvjetima kao i sektorski naručitelj;

10. ugovori i natječaji u svrhe koje ne uključuju obavljanje djelatnosti sektorskog naručitelja navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona ili radi obavljanja takvih djelatnosti u trećoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Republike Hrvatske, a od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji mreže ili zemljopisnog područja unutar Europske unije;

11. nabava vode koju nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja jednu ili obje djelatnosti iz članka 108. stavka 1. ovoga Zakona;

12. nabava energije ili goriva za proizvodnju energije koju nabavlja sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost iz članka 107. stavka 1. i stavka 3. ili iz članka 109. ovoga Zakona;
13. ugovori o koncesiji za javne radove ako se te koncesije daju za obavljanje jedne ili više djelatnosti navedenih u člancima 107. do 112. ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 2. točaka 9. i 10. ovoga članka sektorski naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti o svim kategorijama robe ili djelatnostima koje smatra izuzetima.

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuju javni i sektorski naručitelji samo u slučajevima propisanim odredbom članka 10. Zakona o javnoj nabavi.

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno, za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

Autori: Kristina Alija Hrastinski ; dipl.iur. i Darko Graf dipl.iur.
Izvor: Verlag Dashőfer d.o.o.

 

Žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:
1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta – kada se radi o fizičkoj osobi – građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta – kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),
2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,
3. naziv i sjedište naručitelja,
4. predmet žalbe,
5. broj objave,
6. žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje),
7. dokaze,
8. žalbeni zahtjev,
9. dokaz o plaćanju naknade za pokretanje žalbenog postupka žalbenog postupka na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku osim u slučaju iz članka 169. stavka 6. ovoga Zakona,
10. potpis odnosno potpis i žig ovlaštene osobe, uz navod imena i prezimena odnosno naziva tvrtke i ovlaštene osobe, ispisan i tiskanim slovima.
Ako je je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve gore navedene podatke i dokaze iz članka 159. toga Zakona, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od pet dana, u kojem je žalitelj dužan otkloniti nedostatke, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini. Ukoliko se nedostaci žalbe ne otklone u utvrđenom roku a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna.

 

Prema članku 141. i 145. Zakona o javnoj nabavi 90/11, 83/13 i 143/13

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku, dostavlja se neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, ukoliko žalba nije dostavljena naručitelju na dokaziv način istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, ista će se smatrati nepravodobnom.

 

Nova pravila o javnoj nabavi i koncesijama, jednostavnije i fleksibilnije objašnjena, možete pročitati na stranicama Europske komisije.

 

Saznajte koje su česte greške koje naručitelji čine prilikom raspisivanja nadmetanja:

1. Propisivanje dokaza financijske sposobnosti ne starijeg od 30 dana od dana početka postupka javne nabave. Ovo je suprotno Zakonu o javnoj nabavi, kojim starost dokaza nije propisana.
2. Propisivanje kataloških oznaka bez naznake ‘jednakovrijedan’, čime naručitelj upućuje na proizvod određenog proizvođača i pogoduje određenom gospodarskom subjektu, odnosno postupa suprotno načelu tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije.
3. Propisivanje jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu većem od pet posto procijenjene vrijednosti nabave.
4. Propisivanje dijela dokumentacije na stranom jeziku, što je suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Naime Zakon o javnoj nabavi propisuje da dokumentacija za nadmetanje treba biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
5. Traženje popisa ugovora o isporuci robe kao u predmetu nabave, čime se zahtijeva viša razina tehničke i stručne sposobnosti od minimalne razine propisa navedenim odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbi.

 

Vrijednosti europskih pragova od 01. siječnja 2014. godine

Europska komisija donijela je UREDBU KOMISIJE (EU) br. 1336/2013 оd 13. prosinca 2013. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL. BR. L -335 od 14. prosinca 2013.). Uredbom se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Puni tekst Uredbe možete pročitajte ovdje.

Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL. BR. C-366 od 14. prosinca 2013.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedene Uredbe preračunate u kune. Tekst Komunikacije pogledajte ovdje.

 

Donosimo kratki popis najčešćih pogrešaka koje ponuditelji čine prilikom izrade ponuda javne nabave:

-       prekoračenje roka za dostavljanje ponuda

  • u predviđenom roku za dostavu ponude, naručitelj mora zaprimiti ponudu u cijelosti, sa svim njenim sastavnim dijelovima
  • ponuditelj mora uzorke i ostale sastavne dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani, obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom

-       nepridržavanje propisanog oblika ponude, posebice nedostatak potpisa odnosno ovjere

-       nepridržavanje uvjeta propisanih u objavi i dokumentaciji za nadmetanje

-       izmjene ili dopune ponude te odustajanje od ponude izvan dopuštenih rokova

-       nedostatak dijelova ponude ili zatraženih objašnjenja

-       računska pogreška

 

Ovaj priručnik daje Vam upute kako koristiti informacije o tenderima koje svakodnevno dobivate od servisa www.tenderi.hr, što trebate napraviti i o čemu voditi računa kad pripremate ponudu.

 

Što se nabavlja …

Provjerite naslov tendera, kratki opis i sve točke koje se odnose na predmet nabave, npr. procijenjenu vrijednost nabave, količine poput broja predmeta, m², kg itd.  Te ćete informacije često naći u zaglavlju tendera, ali svakako pogledajte i puni tekst tendera.

Mnoge nabave su podijeljene u lotove kako bi se olakšalo sudjelovanje malih i srednje velikih poduzeća ili specijalističkih tvrtki u procesu javne nabave. Obratite pažnju na frazu “Podjela na LOT-ove” – ukoliko se nabava dijeli na LOT-ove, moguće je da ponudu možete dati samo za određeni LOT.

Ukoliko Vam sam tender ne daje dovoljno podataka, obratite se naručitelju za više detalja. Kontakt podaci (ime osoba, broj telefona, email adresa) se nalaze u gornjem dijelu teksta tendera.
Za tendere velike vijednosti, naručitelj je obvezan javno objaviti svu natječajnu dokumentaciju. Dokumente možete preuzeti pomoću linkova koji se nalaze odmah ispod zaglavlja tendera (pogledajte sliku). U njima možete naći detaljnije informacije o predmetu i uvjetima nabave.

 

… i koja je Vaša šansa da osvojite tender?

Kad ustanovite što se i koliko nabavlja, razmislite je li Vaša tvrtka u mogućnosti dati ponudu koja je bolja (niža) od ponuda konkurentskih firmi.

Prvo pogledajte koji su kriteriji nabave, na koji način će se birati “najbolja ponuda”. Kriterij može biti samo cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda i sl. informacija o tome nalazi se u tekstu tendera ili u dokumentaciji.

Analizirajte kriterije nabave i razmislite o mogućnosti da Vaša ponuda bude najbolja. Što se tiče cijena, pomoći si možete ako pogledate ranije obavijesti o sklopljenim ugovorima za slične tendere i u njima pronađete informaciju o stvarnoj vijednosti nabave.

Izaberite one tendere za koje smatrate da možete biti konkurentni. U slučaju da trenutno nema puno tendera za koje smatrate da možete konkurirati, možete se javiti na tender za koji smatrate da nemate puno šanse – to će Vam pomoći bolje razumjeti proceduru javne nabave, pripremit ćete dokumente koje ćete kasnije ponovo koristiti, a i vidjeti koliko Vam je vremena potrebno za pripremu kompletne ponude.

 

Provjerite sve rokove

Čak i ako rok za dostavu ponuda (nalazi se na vrhu, pogledajte sliku) ukazuje da imate i previše vremena, provjerite sve ostale rokove koji se nalaze u tekstu tendera.

Moguće je npr. da postoji rok za zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje ili je čak u tekstu nadmetanja naveden točan sat do kad se mogu predati ponude. Ako propustite neki od tih rokova, nećete biti u mogućnosti sudjelovati u nadmetanju.

 

Preuzmite natječajnu dokumentaciju

Ako na osnovu gore navedenih uputa smatrate da ima smisla javiti se na određeno nadmetanje, preuzmite natječajnu dokumentaciju. Kako su naručitelji obvezni javno objaviti svaki odgovor na postavljeno pitanje (kao novi priloženi dokument), moguće je da ćete isti tender dobiti nekoliko puta, svaki put s najnovijom listom priloženih dokumenata. Takve ponovno poslane tendere ćete prepoznati po tekstu “OBJAVLJENA JE NOVA DOKUMENTACIJA” ispisanom ispred naslova. Zapamtite, taj ste tender već primili na sam dan objave, a sada Vam je ponovo poslan radi toga što je naručitelj dodao jedan ili više novih dokumenata. Neki od novih dokumenata mogu imati isti naziv kao stari dokument pa smo stoga na kraju naziva svakog dokumenta dodali datum i vrijeme objave istoga da biste ih mogli razlikovati. “2013-06-07T01-03” znači da je dokument objavljen u Narodnim novinama 07.06.2013 u 01:03 sati (ujutro; sati su napisani u 24-satnom obliku).
U svakom slučaju, preuzmite i dobro proučite dokumentaciju. Ponekad naručitelj traži da uz ponudu priložite potvrdu o preuzimanju dokumentacije. Nakon što preuzmete dokumentaciju, osvježite stranicu i desno od dokumentacije će se pojaviti link s kojeg možete skinuti potvrdu.

 

Kreiranje ponude

Kao prvo, provjerite koji su kriteriji za sudjelovanje u dotičnom nadmetanju. Morat ćete dokazati da zadovoljavate tražene kriterije i, u nekim slučajevima, pripremanje ili nabavljanje tih dokumenata može biti vremenski zahtjevno. Ti se kriteriji obično odnose na financijsko i tehničko stanje Vaše tvrtke i mogu uključivati financijska izvješća, reference, certifikate itd.
Važno: ako niste u mogućnosti nabaviti tražene dokumente, kontaktirajte naručitelja i provjerite da li se traženo može dokazati na neki drugi način. Npr., ako se traži referentna lista, a Vaša tvrtka je relativno nova, provjerite s naručiteljem da li životopisi Vaših zaposlenika koji imaju iskustva u javnoj nabavi mogu biti dovoljni.

Nakon što ustanovite da zadovoljavate kriterije za sudjelovanje, slijedite upute koje se nalaze u natječajnoj dokumentaciji. Kako biste bili sigurni da niste ništa preskočili, slijedite ovu listu:

  • Nemojte printati ponudu na memorandum firme ukoliko se na poleđini memoranduma nalaze Opći uvjeti jer isti mogu biti u suprotnosti sa zahtjevima naručitalja i Vaša će ponuda biti automatski odbijena.
  • Nemojte mijenjati predloške iz natječajne dokumentacije, samo ih popunite s traženim podacima.
  • Dva puta provjerite jeste li ste stavili potpis na sva potrebna mjesta.
  • Jeste li popunili sva polja koja se odnose na cijene?
  • Jeste li priložili sve tražene dokumente?

 

Predaja ponude

Predajte ponudu na vrijeme! Čak i pola minute se može računati kao kašnjenje pa svakako uzmite u obzir gužvu u prometu ili sporu internet vezu ako ponudu dostavljate elektronskim putem.

 

Strateški aspekti prilikom nadmetanja

Kao što ste vjerojatno primijetili, javna nadmetanja su vrlo formalna i zahtjevaju dosta administracije i truda. Ali, javna nadmetanja nude velike mogućnosti za povećanje prihoda! Pitanje je: Koliko vremena i truda treba uložiti prije nego postane isplativo?

Nema pravila, ali ovo su neke naznake:

Nema marketinških troškova/troškova oglašavanja pa je efikasnost često puno veća nego kod klijenata koji nisu obveznici javne nabave.

Uzmite u obzir krivulju učenja: javna nadmetanja su posebna i zahtjevaju poseban tretman. Budite realni, ne možete biti profesionalac nakon drugog nadmetanja na kojem ste sudjelovali. Potrebno je sudjelovati bar na pet nadmetanja kako biste stekli konkretno iskustvo. Samo ako na drugo nadmetanje možete primijeniti ono naučeno na prvom (i tako dalje), imat ćete korist od prethodnih iskustava. Za stjecanje iskustva ne preporuča se da sudjelujete u pet nadmetanja u isto vrijeme.

Iskoristite ranije učinjeno: dok za prvo nadmetanje morate pripremati i nabavljati sve dokumente, za kasnija nadmetanja mnoge od tih dokumenata možete ponovo koristiti. To, naravno, znači znatno smanjenje vremena potrebnog za izradu ponude.

© 2013 javna-nadmetanja.hr Suffusion theme by Sayontan Sinha